מרגש:

קריאת קודש לציבור לסייע ולהיות שותפים עם החקלאים גיבורי כח עושי דברו

כנס חירום לקיום מצוות שבת הארץ בהשתתפות רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: "חשש גדול השנה מירידה בהיקפי שמירת השמיטה ח"ו"

התרגשות אדירה בקרב רבבות יהודים מהארץ ומעולם עם פתיחת הכנס הראשון בסידרת הכינוסים לחיזוק שמירת מצוות שבת הארץ ע"י קרן השביעית מיסודם של גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א, שהקימו את הקרן, וקראו לתמוך בה ולחזק את החקלאים שומרי השביעית בא"י. 

הכנס שנערך באהל מיוחד שהוקם למרגלות ביתו של מרן התורה, התקיים ביום ראשון בהשתתפות מרנן ורבנן שליט"א, ובראשם רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, מרן הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מטשרנובל, הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק מנדלזון גאב"ד קוממיות ירושלים ונשיא קרן השביעית , והגאון הגדול הרב יוסף אפרתי ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות.

הכנס התקיים בצל החשש הגדול מירידה ח"ו בהיקפי שמירת השביעית בשנה זו. מהנתונים שהגיעו לקרן השביעית עולה כי קיים חשש ממשי בעקבות משבר הקורונה, מירידה הן במספרם של גיבורי הכח והן בהיקף האדמות השובתות. בהחלטות שהוקראו בסוף המעמד מינו מרנן גדולי ישראל שליט"א את קרן השביעית כשליח בית דין לפעול והפעיל למען קיום מצוות השמיטה בארץ הקודש ולדאוג לכך שרוב אדמות החקלאיות היהודיות ישבתו בשנת השמיטה הבעל"ט , וכן נקראו ראשי אלפי ישראל, רבני הקהילות שליט"א בארץ הקודש ובכל קצוות תבל, לעורר לבוא לעזרת השם בגיבורים ולהשתתף במגבית הצלה מיוחדת של קרן השביעית.

בנוסף נקראו כל אחד ואחד מישראל להשתדל ולהתאמץ לקנות במשותף קניין של ממש באדמת הארץ על ידי שותפות אמת עם שובתי השבע, בנוסף לקריאה לשלוחי דרבנן, נבחרי הציבור, לעשות ולהתאמץ בכל כח לסייע ביד שומרי השמיטה. בהחלטות הכינוס קראו גדולי ישראל לציבור החקלאים לשמור את מצוות השמיטה כהלכתה, כי כגודל הניסיון כך גודל הישועה שתראו בכל, ובחמלת ד' רבבות ישראל יהיו עמכם ובעדכם בתמיכה איתנה, כי שלוחינו אתם, שלוחי ישראל".

נגן וידאו

הרב בן ציון קוגלר יו"ר  קרן השביעית קרא לציבור דווקא עכשיו להטות שכם למען שומרי השביעית. "עברה שנה לא פשוטה על מרבית החקלאים והחשש הגדול הוא שאחרי כמה שנים של עליות בכמות הקרקעות והחקלאים שומרי השביעית, דווקא השנה נראה ח"ו ירידה בשל המצב הכלכלי הקשה שחקלאים רבים נקלעו אליו. 

"זו הסיבה שיש לחזק את שומרי השביעית ולהראות להם שאנו מסייעים להם גם בתקופה קשה זו" המשיך הרב קוגלר. "למרות האתגרים, אנו מתכוונים לפעול בכל הכוח שרוב קרקעות א"י ישבתו. אנו מקיימים הידברות ישירה ויומיומית עם מאות חקלאים במטרה לצרף אותם למעגל שומרי השביעית. כדי שזה יצליח אנחנו חייבים את עזרת ושותפות הציבור במערכה החשובה".

הגר"י מנדלזון: "אז תרצה הארץ"

את הכנס פתח הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק מנדלזון גאב"ד קוממיות ירושלים. "הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף ל"ט מאי טעמא דשבועתא וכו' אמר הקב"ה לישראל זבלו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו כי הארץ שלי היא. ובפרוש רש"י שם נכתב ולא ירום לבבכם בשבח ארצכם כי תשכחו עול מלכותו.

"בהקדמה של דרך אמונה על מסכת שביעית מקשר מרן שליט"א את המדרש בשוחר טוב פרק פ"ה רצית את ארצך וגו' עשו השמיטין והיובל וכל מצווה שנצטוו בה. ברגע שמקיימים את זה באותה שעה מרצה מעשיה להקב"ה וכן כתיב אז תרצה הארץ את שבתותיה. וכן אומר החזו"א בהקדמה לשיח אמונה".

"אבי מורי זצ"ל היה אומר, בשו"ע סימן א' למדנו שהמקדש על היין צריך שתהיה מפה פרוסה על החלות. והטעם בשם הירושלמי בטור שלא יראה הפת בושתו והחידוש יותר גדול שאפילו בהבדלה שלא שייך עניין הפת, מכסים הפת שלא תראה בושתה. אבי מורי זצ"ל היה אומר שמזה לומדים ק"ו לקדשים כמה צריך להתאמץ שלא תראה אדמת א"י בושתה, שח"ו לא יעשו בו עבודות אסורות בשמיטה. 

בויקרא רבה פרק א על הפסוק "גיבורי כח עושי דברו" למדנו על שומרי שביעית חשיבות מצווה הנמשכת שנה שלמה. וביחזקאל מ"ד, כתוב, לאמור והכהנים והלווים בני צדוק אשר שמרו וכו' ובהמשך המה יבואו על מקדשי וכו' ושמרו את משמרתי. 

לאחר מכן עלה לשאת דברים מנחה המעמד ראש העיר בני ברק הרב אברהם רובינשטיין שסקר את היקפי שמירת השמיטה בשנים האחרונות בא"י. "ברשות מרנן ורבנן הנמצאים בכינוס החירום של קרן השביעית" פתח את דבריו. "בשנת תשס"א שבטו בא"י 184,600 דונם בשמיטה. בשמיטה תשס"ח שבתו 272,622 דונמים בשמיטה. בשנת השמיטה תשע"ה השביתו 333,790 דונם שבתו בשמיטה. הצפי שגדולי ישראל מבקשים מאיתנו בכנס הזה שנגיע בס"ד ל-680,000 דונמים שישבתו שזה רוב הקרקעות החקלאיות היהודיות מתוך 1,342,546 דונם בא"י.

"יש עניין גדול לסייע ליהודים להשבית השדות"

לאחר מכן עלה לשאת דברים כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א. "ברשות כל הגדולים, הדברים ידועים שאחד מהדברים שיש בשמיטה הוא מקור לאמונת השי"ת שיודעים שהכל מנהל השי"ת ואם הורה לשבות בשנה השביעית אזי כולם שובתים, ואין חושבים מהיכן יבוא לו פרנסתו. השי"ת אומר וצויתי את ברכתי".

"ויש בזה עוד שמסייע להם, השי"ת אומר 'השמר לך אם יהיה עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ובא אחיך האביון וגו' ובגלל הדבר הזה יברך ד' אלוקיך. רואים שאם שובתים בשמיטה ומסייעים ליהודים יברך ד' אלוקיך ובפרט השנה שעברה שהיתה שנה קשה מאד אנשים איבדו פרנסות, ומסייעים להם שיוכלו להשבית השדות יש לזה ענין גדול של צדקה לסייע ליהודים הללו.

"ובזה לחזק האמונה ובזכות אמונה נגאלו יעזור השי"ת שיתאספו כולם לסייע להם ע"י קרן השביעית ויעזור השי"ת שנגיע בקרוב לגאולת עולם במהרה בימינו אמן"

"הגר"ש בעדני: "שמירת השמיטה תקרב הגאולה"

לאחר מכן עלה לשאת דברים הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א. "הרמב"ם מביא שישמרו שמיטה בסוף גלותם ומיד הם נגאלים". זו הבטחה, והתקשיתי למה הרמב"ם כותב ככה בלשון כזו. וכתוב גם בסנהדרין שבמוצאי שביעית בן דוד בא. 

"אנחנו רואים באמת שעולם התורה רק מתפתח. פעם בצעירותי כשהייתי הולך לבית הכנסת, רק זקנים היו לומדים. היום צעירים לומדים באלפיהם, לומדים גמרא. אין עמי הארץ. כתוב, קרא ושנה ולא שימש ת"ח ר' אלעזר אומר הרי זה עם הארץ. כי השימוש עצמו מאפשר לבן תורה להיות תלמיד חכם, שמשמש את רבותיו, אחרת א"א לו לפסוק הלכה. וע"כ אנו רואים את כל התנאים הללו שמקרבים את הגאולה".

"ובפרט עכשיו שיש מצב של שמירת שביעית, שמצטרף לזה זכות התורה שלומדים אותה בעומק שבזה יש זכות לעם ישראל לקרב את הגאולה. ה' יעזור שנתחזק במצוות האלה והם יקרבו את הגאולה. וה' יעזור שתהיה מהפכה ובעז"ה תהיה גאולה אמיתית וילמדו תורה וישמרו השמיטה עם ישראל".

הגר"י אפרתי: "אפשר להגיע למצב שכל הארץ תשבות"

דברי סיום נשא הגאון ר' יוסף יקותיאל אפרתי. "ברשות השרידים אשר ה' קורא, למעשה, אנחנו צריכים לדעת מה הכינוס הזה מחייב אותנו. מהמכתב של מרן החזו"א לאחיעזר, שאלת השמיטה כמו נפתרה, כשהוא מתכון לכך שאין מי שישמור שמיטה. וממשיך ואומר, "הרבנים הראשים הודיעו הודעותיהם אודות המכירה ובלחש אומרים שהמלאכות יעשו ע"י נכרים, ולמעשה כל מצוות השמיטה נעקרה – זה היה המצב שהחזו"א כתב לאחיעזר.

"אחרי זה בא החזו"א והתחיל לפעול למעשה שיהודים ישמרו שמיטה. שום דבר לא היה קשה בעיניו בעניין הזה. אם צריך ללכת לכינוס ולדבר בפומבי ולומר כל עצמותי תאמרנה הוא עשה גם את זה. אם צריך בתשרי תשי"ב ליסוע לנתיבות להורות הלכה בענייני ספיחין הוא עשה גם את זה. ככה התחילה אלומת השמיטה לצוץ ולפרוח".

"מורי ורבותי, התכנסו גדולי ישראל ואמרו דברם. אבל מה שקרן השביעית צריכה היום לפעול זה להוסיף דונמים של שומרי שביעית יש אנשים אומרים אין סיכוי באווירה היום בארץ. ואני ברשותכם אומר  הפוך.

"רבותי, אני יודע מפנים אחרות, מזה שיש אנשים היום שהולכים ממקום למקום לשכנע אנשים שישמרו שמיטה בעיר ובכפר, יש הענות. אפשר לדאוג שא"י תהיה במצב שהפונוביזער רב היה יכול להגיד לכל ישראל גוט שאבעס ארץ הקודש. 

"אבל זה תלוי בכמה כוחות יהיה ועזרה לקרן השביעית לשכנע יהודים שיעזרו להם שלא יהיה מצב ח"ו שיהיה להם קשה לעמוד בניסיון וזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. הקב"ה יעזור שהפעולות האלה יעזרו להרבות כבוד שמים ולגאולה השלימה.

קריאת קודש לחקלאים להימנות על לגיונו של מלך

לאחר מכן הקריא מנחה המעמד הרב אברהם רובינשטיין את החלטות הכינוס. ומרנן ורבנן חתמו על קריאת קודש מיוחדת אל אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, לחזק את שומרי השביעית על מנת להוסיף עוד ועוד חקלאים למעגל המקפידים על שבת הארץ.

במכתבם כותבים גדו"י כי דווקא השנה בעקבות המצב הכלכלי הקשה "יש חשש שבשמיטה זו יהיו מאחב"י – שיהא קשה להם להיות נמנים על גיבורי הכח ולשמור השמיטה כראוי… לכן הננו קוראים לאחינו בית ישראל בכל מקום שהם, להיות עושים ומעשים למען שמירת שביעית, וסומכים אנו ידינו על 'קרן השביעית' בראשות הגה"צ רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט"א, להיותה כשליח בית דין ושליח כל ישראל, להרבות שומרי שמיטה כראוי, ופונים אנו לכלל מרביצי התורה ורבני הקהילות שליט"א בכל קצוות תבל, לעורר את לבות אחינו בית ישראל, כי זכות גדולה היא להיות שותף עם גיבורי הכח בשטר קנין של ממש, וכל העוזרים והמסייעים למצוה רבה זו, הם שותפים אתם במצות השמיטה, ושכרם מובטח ממקור הברכות.

במכתבם פנו מרנן גדו"י גם לחקלאים וביקשו מהם להמנות על לגיונו של מלך גיבורי הכח ולקבל על עצמם לשמור שבת הארץ "ואף שיש בזה קשיים, הרי על ידי העמידה בנסיון, זוכים לברכה שבתורה 'וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלש השנים', ואשרי חלקכם בזה ובבא, וגם ע"י השביתה מעבודת הארץ מתאפשר לכם יותר לעסוק בתורה, ועי"ז תזכו אתם וביתכם לחיים טובים ומאושרים של עוסקי התורה".

מרן שר התורה: "על כ"א לקנות חלק בשנת השמיטה בזכות זה נגאל"

במהלך כינוס החירום עלה לשאת דברים בנו חביבו הגאון הגדול ר' יצחק שאול קנייבסקי ראש בית המדרש שיח אמונה, שהביא את דברי אביו מרן שר התורה. 

"אדר תשפ"א ערב שנת השביעית הבאה עלינו לטובה. זכינו להתקרב לשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, והנני מחזק ידי קרן השביעית הפועלת גדולות ונצורות עשרות בשנים ופועלת עוד בימי רבותינו זי"ע לחזק ידי גיבורי כח שומרי קדושת השביעית בא"י.

"וודאי על כ"א ראוי לקנות חלק בשנת השמיטה וכך לקיים מצוות השמיטה וגם לחזק ידי שומרי השביעית והלואי שנזכה שיתרבו שומרי השביעית בא"י הקודש. ועי"ז נזכה להיגאל ויקויים בנו מאמר חז"ל שבזכות שביעית נגאלו וכפי שאמר החזו"א בזכות שישמרו על ההלכות ונזכה לגאולה השלמה במהרה וימינו".

מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין: "החקלאים מזכים את כל הציבור"

את המשא המרכזי  בכנס החירום נשא מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין. "דבר פשוט הוא שזכות שמירת השמיטה זה זכות גדולה מאוד. הם נקראים "גבורי כח עושי דברו" – זה התואר שלהם. גבורי כח, שמתגברים נגד הטבע, ושומרים, אלו המתגברים החקלאים החשובים שהם בגבורה שומרים שמיטה, זו זכות גדולה מאוד.

"אנשים כאלה שיש להם זכויות זה לא רק בשביל עצמם שיזכו בכל מה שהם צריכים. זה גם מזכה את כל הציבור, שיש ציבור גדול שאוספים זכויות, זה מזכה את כל הציבור. כולנו זוכים בזכותם בזכויות עצומות. וק"ו אם תומכים בהם, אנחנו שותפים ממש בשמירת השמיטה שהם מקיימים. זה שאנו עוזרים להם שיוכלו לשמור שמיטה, זה כאילו שאנחנו שומרים שמיטה. זו זכות גדולה בשבילנו וזכות גדולה בשביל כלל ישראל, שיש אנשים כאלו.

ה' יעזור שנזכה לקיים מצוות שמירת שמיטה כהלכתה.

אולי יעניין אותך גם: